Algemene voorwaarden VOF deStempel

Algemene voorwaarden

betreffende verkoop, opdracht, levering en betaling van deStempel VOF gevestigd te Utrecht, gedeponeerd Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht / Nederland onder nummer 30189671

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en levering-
en door deStempel VOF, hierna te noemen deStempel VOF aan derden gedaan, op alle door
deStempel VOF in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede alle
verkoopovereenkomsten in de meest ruime zin van het woord door deStempel VOF met derden
aangegaan. Voornoemde derden worden hierna aangeduid als koper.

1.2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon-
of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht
ook de plaats waar een overeenkomst tot stand is gekomen, danwel ten uitvoer is
of had moeten worden gelegd.

1.3. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend geregeerd door Nederlands recht.
Eventuele geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit overeenkomsten
tussen deStempel VOF en koper zullen, ter keuze van deStempel VOF kunnen worden berecht
door de bevoegde rechter te Utrecht.

1.4. Indien koper inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor deStempel VOF niet bindend voor
zover deze afwijken van deze voorwaarden.
Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbie-
dingen, verkoopovereenkomsten en offerten. deStempel VOF wijst uitdrukkelijk
de door koper gevoerde inkoopvoorwaarden van de hand.

1.5. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door deStempel VOF te enige tijd
toegepast ten voordele van koper, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich
later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem
vaststaand voor zich op te eisen.

1.6. Indien enig artikel of gedeelte daarvan van deze algemene voorwaarden ongeldig
wordt (verklaard), doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere voor-
waarden.

1.7. Koper doet door acceptatie van deze algemene voorwaarden afstand van zijn recht
op ontbinding van de overeenkomst ingevolge Boek 6:76 en volgende van het
Burgelijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk an-
ders overeengekomen.

2.2. De door deStempel VOF in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze
verstrekte opgaven omtrent, kapaciteit, prestatie, kleur, materiaalstruktuur, finish
of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn ver-
strekt. deStempel VOF is aan deze opgaven niet geboden en aanvaardt voor even-
tuele onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.

3. Opdrachten/Overeenkomsten

3.1. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met deStempel VOF, onver-
schillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, danwel per-
soneel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan
ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment, dat een order door deStempel VOF
wordt geaccepteerd. Accepteren kan zowel schriftelijk als stilzwijgend geschieden.

3.3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft deStempel VOF
te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uit-
voeren. Deze voorwaarden werken alsdan ook ten gunste van deze derde, op
voorwaarde dat deStempel VOF hen, desnoods achteraf schriftelijk machtigt zich
op deze voorwaarden te beroepen, zonder dat deze machtiging enigerlei ver-
plichting jegens deStempel VOF doet ontstaan.

4 Aansprakelijkheid

4.1. Behoudens grove schuld van de zijde van deStempel VOF en behoudens het bepaal-
de in hoofdstuk 1 van deze Algemene Voorwaarden, is alle aansprakelijkheid van
deStempel VOF zoals bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg
van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

4.2 deStempel VOF is derhalve ook niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies,
door welke oorzaak dan ook, van door koper ter beschikking gestelde grondstof-
fen, half-fabrikaten, modellen, ontwerpen, monsters en andere zaken.

4.3. Koper is gehouden deStempel VOF te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stel-
len terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor
de aansprakelijkheid van deStempel VOF in deze voorwaarden in verhouding met
koper is uitgesloten.

4.4. Voor goederen met garantiebewijs gelden de in dit bewijs gestelde voorwaarden.

4.5 Indien deStempel VOF wegens enige andere reden terzake van de overeenkomst
schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding
steeds beperkt zijn tot ten hoogste het faktuurbedrag (excl. omzetbelasting) ter-
zake van de betreffende goederen of diensten.

4.6 Een beroep op de garantiebepalingen, alsmede op deze voorwaarden schort de
betalingsverplichting van koper jegens deStempel VOF niet op.

5. Levertijd en plaats van levering

5.1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en kontrakten genoemde leveringstermijnen
worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden geno-
men, doch zij zijn voor deStempel VOF niet bindend.

5.2. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, geeft koper nooit het
recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van
enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of enige
andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht
voortvloeien.

5.3. Bij overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van deStempel VOF,
zal deStempel VOF in overleg treden met koper.

5.4. Levering geschiedt tegen de conditie af magazijn deStempel VOF, of af een andere
door deStempel VOF aan te geven plaats.

5.5. Indien koper niet of niet-tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de
opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is deStempel VOF
gerechtigd, na koper schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechter-
lijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat deStempel VOF tot
enige schadevergoeding is gehouden.

5.6. De keuze van het transportmiddel is aan deStempel VOF.

6. Transport en transportrisico

6.1. Het transport van de bij deStempel VOF bestelde goederen geschiedt voor rekening van
koper, tenzij het een zending betreft met een netto-faktuurbedrag van euro 500,00
of meer. De vrachtkosten zullen aan koper worden doorbelast, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

6.2. Alle bij deStempel VOF bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending
voor risico van koper. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn,
is koper aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

6.3. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan
parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risi-
co\’s geheel voor rekening van koper.

6.4. Bij aankomst van de goederen dient koper zicht te overtuigen van de staat waarin
de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of ma-
teriaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadever-
goeding van de vervoerder te treffen.

7. Prijzen en kosten

7.1. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende fab-
rieksprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten etc.. Ingeval
van verhoging van een van deze factoren is deStempel VOF gerechtigd de aangebo-
den verkoopprijs dienovereenkomstig te wijzigen, tenzij schriftelijk duidelijk an-
ders is overeengekomen.

7.2. Onder de prijs vallen niet heffingen van overheids- of andere instanties.

7.3. deStempel VOF is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (b.v.
d.m.v. een bankgarantie) te eisen.

8. Betalingscondities

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de
door deStempel VOF toegezonden fakturen te geschieden binnen 30 dagen na fak-
tuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder aftrek van kor-
tingen en zonder enige vorm van kompensatie. Indien koper binnen 8 dagen na
faktuurdatum betaalt, is hij gerechtigd 2% korting op het faktuurbedrag in min-
dering te brengen, indien schriftelijk overeengekomen.

8.2. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op een
door deStempel VOF aan te wijzen bankrekening.

8.3. Kortingen, met uitzondering van de onder 8.1 genoemde, kunnen uitsluitend wor-
den verleend na schriftelijke overeenstemming tussen deStempel VOF en koper.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij vol-
gende transakties kan op voorgaande kortingen derhalve geen beroep worden ge-
daan.

9. Klachten

9.1. Eventuele klachten, zowel op levering van goederen, verleende diensten als op
faktuurbedragen, dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de produkten of diens-
ten of van de daarop betrekking hebbende fakturen, schriftelijk bij deStempel VOF
te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht(en)
betrekking hebben. Het recht op reklame van koper vervalt ten aanzien van de
door of namens deze bewerkte en/of verwerkte goederen.

9.2. Koper dient deStempel VOF te allen tijde in de gelegenheid te stellen de klacht op
haar juistheid te onderzoeken. Koper is niet gerechtigd op grond van een klacht
met betrekking tot een bepaald produkt of een bepaalde dienst betaling uit te stel-
len of te weigeren van andere produkten, dan deze waarop de klacht betrekking
heeft, noch betaling te weigeren of uit te stellen van de produkten waarop de
klacht betrekking heeft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. Klachten worden niet geaccepteerd, indien de koper zelf technische veranderingen
heeft aangebracht.

9.4. Manco\’s moet koper onmiddellijk bij aflevering melden door controle aan de hand
van de vrachtbrief. Na ondertekening van de vrachtbrief door koper vervalt het
recht van koper op alsnog levering of schadevergoeding.

9.4. Indien niet binnen de in 9.1 genoemde termijn wordt gereclameerd, verliest koper
dit recht en wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer
deStempel VOF van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft zij het recht
hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te
keren, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de be-
staande overeenkomst, zulks onder de verplichting van koper om aan deStempel VOF
het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren. Zulks ter keuze
van deStempel VOF.

 

9.5. deStempel VOF is slechts gehouden aan tijdig ingediende klachten gevolg te geven,
wanneer koper op het ogenblik van indiening van zijn klacht aan al zijn jegens
bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en deStempel VOF
dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

9.6. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door
deStempel VOF worden geweigerd. Alle retourzendingen van koper geschieden
voor zijn rekening en risico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Vergoeding bij te late of niet-betaling

Indien de betaling van de toegezonden faktuur niet (volledig) heeft plaatsgevon-
den binnen 30 dagen na faktuurdatum (of ander schriftelijk overeengekomen ter-
mijn), wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft deStempel VOF,
zonder enige ingebrekestelling, het recht koper over het gehele door hem ver-
schuldigde bedrag van de vervaldag af een rente in rekening te brengen van 2%
per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan deStempel VOF verder
toekomende rechten, waaronder het recht op koper alle op de invordering vallen-
de kosten, zowel gerechtelijk- als buitengerechtelijk (incasso-)kosten te verhalen.
De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het tarief, dat in incassozaken
volgens de Nederlandse Orde van Advocaten wordt berekend met een minimum
van euro 250,–, onverminderd het recht van deStempel VOF de totaal door haar ge-
leden schade in rekening te brengen.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 deStempel VOF behoudt zich de eigendom voor van alle door deStempel VOF aan
koper geleverde of te leveren produkten. De eigendom van deze produkten gaat
eerst op koper over, zodra koper aan de vorderingen van deStempel VOF uit
hoofde van de verrichte verkoop en levering heeft voldaan. deStempel VOF blijft
tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren produkten, zolang koper de
verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet
betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming
van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vordering-
en terzake rente en kosten. Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn
verplichtingen, heeft deStempel VOF het recht alle door haar geleverde goederen,
ongeacht de vraag of zij al dan niet betaald zijn, terug te nemen, waartoe koper
haar in staat zal stellen, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist zal
zijn.
De kosten die deStempel VOF moet maken voor het terughalen van haar produkten
komen voor rekening van koper, onverminderd het recht van deStempel VOF op
schadevergoeding, waaronder valt geleden verlies, gederfde winst, rente e.d..

11.2 deStempel VOF behoudt zich het recht voor om goederen, materialen, bescheiden
etc., die zij van een koper onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden
totdat koper volledig aan diens financiele verplichtingen jegens deStempel VOF
heeft voldaan.

12. Overmacht

12.1 Overmacht ontslaat deStempel VOF van haar verplichtingen jegens koper. Van
overmacht is sprake indien deStempel VOF verhinderd wordt aan haar verplich-
tingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandig-
heden die niet te wijten zijn aan de schuld van deStempel VOF, noch krachtens
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van
deStempel VOF komt.

12.2 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht, is deStempel VOF gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de
uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat deStempel VOF
tot enige schadevergoeding gehouden is.

13. Annulering

Indien koper een opdracht of bestelling annuleert, is hij aan deStempel VOF ver-
schuldigd: 20% van de waarde van die opdracht of bestelling, met een minimum
van euro 500,–, binnen 30 dagen na de door deStempel VOF terzake verzonden fak-
tuur te voldoen, onverminderd het recht van deStempel VOF om volledige schade-
vergoeding en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

14. Zichtzendingen

Uitsluitend indien deStempel VOF dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd, worden
de door haar afgeleverde goederen als zichtzending beschouwd voor shows, ten-
toonstellingen en voor andere door deStempel VOF aan te geven doeleinden. Ook
op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing

15. Algemeen

Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder ge-
deelte voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzon-
derlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen om-
trent betaling en garantie.’);